Vinnova beviljar finansiering på 40 mkr till forskningskonsortium - Geras Solutions ska användas för att hjälpa 10 000 patienter

Karolinska Institutet är koordinator för PREDEM – precisionsdiagnostik, behandling av kognitiva sjukdomar och prevention av demensutveckling. I denna innovationsmiljö kommer regioner, bolag och intresseorganisationer samverka under fem år för att introducera nya verktyg och arbetssätt för tidig upptäckt, precisionsdiagnostik, prevention och behandling av demenssjukdomar.

PREDEM har som mål att motverka utvecklingen av demenssjukdomar genom att införa nya metoder för tidig upptäckt och utredning, träffsäker diagnostik och individanpassad prevention och behandling. Prediktions modeller och beslutsstöd för individanpassad prevention och behandling kommer att tas fram, såväl som metoder för utvärdering av kostnadseffektiviteten av nya diagnostik- och behandlingsstrategier samt nya betalningsmodeller för att säkerställa snabb och jämlik tillgång till kostnadseffektiv behandling.

Mer träffsäkra prognosmodeller kan underlätta att rätt insatser för prevention och behandling sätts in vid rätt tid, och att sjukvårdens och samhällets resurser därmed används på bästa möjliga sätt. På längre sikt förväntas dessa åtgärder leda till att färre personer med begynnandekognitiv svikt utvecklar demens.

Geras Solutions bidrar med digital plattform, tekniskt ledarskap, utbildning, implementations-stöd samt insamling av data för analys. Målet är att inkludera 10 000 patienter under projektets gång. Geras Solutions kommer också vara delaktiga i löpande dialog om vidare digitalisering av vårdförlopp.

Med stöd av de resultat som genereras inom PREDEM kommer Geras Solutions kunna förfina diagnostisk precision ytterligare samt efter hand tillhandahålla ytterligare analyser relaterat till sjukdomstyp mm. Denna stärkta förmåga kommer komma de vårdgivare och patienter som nyttjar en digitalprocess till nytta.

- Vi är mycket glada för denna satsning. Vi har i Sverige goda förutsättningar att dra nytta av de framsteg som görs inom diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Med PREDEM vill vi bidra till att dessa snabbare kommer till rätt användning, och att öka kunskapen om vilka förebyggande åtgärder och behandlingar som har störst nytta för varje enskildperson, säger Linus Jönsson, docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet är initiativtagare till miljön

- Satsningen på PREDEM innebär att vi bland annat med studier av biomarkörer hos personer med kognitiva symptom och data från världens största kvalitetsregister SveDem förfinar precisionsbaserad diagnostik och personcentrerad vård och behandling vid Alzheimers sjukdom med målet att minska risken att insjukna samt bromsa uppsjukdomsprocessen. Det gäller också att se till att kunskapen kommer vården och den enskilde personen till nytta, säger Maria Eriksdotter, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge samt registerhållare för Svenska registret förkognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, SveDem.

 

Del av nationell Vinnova-satsning

PREDEM är en av sammanlagt elva innovationsmiljöer som ingår i en Vinnova-finansierad satsning inom precisionshälsa. En satsning som ska bana väg för en mer förebyggande, träffsäker och jämlik hälso- och sjukvård. Totalt handlar det om på 323 miljoner kronor.

Aktörerna som ingår i PREDEM är: Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Institutet för Hälsoekonomi, Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet, Migrationsskolan i Region Skåne, Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm, Region Värmland, DigitalWell Arena, Geras Solutions AB, MindMore AB och Roche AB.

Vinnova om utlysningen

Fler nyheter

Se alla nyheter
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.