Lewy body demens: Symptom, diagnos och behandling

Lewy body demens är en neurologisk sjukdom som påverkar hjärnan och nervsystemet. Den är uppkallad efter Lewy-kropparna, onormala proteinklumpar som bildas i hjärnan och påverkar nervcellerna. I denna artikel kommer vi att utforska vad Lewy body demens är, vilka symptom som är förknippade med sjukdomen, hur den diagnostiseras och vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga. Vi kommer också att titta på hur det är att leva med Lewy body demens och de stödresurser som finns för både patienter och vårdgivare.

Vad är Lewy body demens?

Lewy body demens är en typ av demenssjukdom som kännetecknas av förekomsten av Lewy-kroppar i hjärnans nervceller. Dessa onormala proteinansamlingar stör normal hjärnfunktion och orsakar en rad symtom som påverkar både kognition och motorik.

Lewy body demens är en relativt ovanlig form av demens, men den har fått mer uppmärksamhet på senare år på grund av dess unika egenskaper. Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan Lewy body demens och andra demenssjukdomar för att kunna ge rätt diagnos och behandling.

Definition och orsaker till Lewy body demens

Lewy body demens definieras som en neurologisk sjukdom som orsakar progressiv försämring av minnet, tänkandet och förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Sjukdomen är vanligast hos äldre personer över 65 år, men kan också drabba yngre individer. Orsakerna till Lewy body demens är inte helt förstådda, men det antas att både genetiska och miljömässiga faktorer spelar en roll.

Enligt forskning kan vissa gener vara kopplade till en ökad risk för att utveckla Lewy body demens. Det har också föreslagits att exponering för vissa miljömässiga faktorer, som toxiner eller infektioner, kan bidra till sjukdomens utveckling. Mer forskning behövs dock för att förstå de exakta mekanismerna bakom sjukdomen.

Skillnaden mellan Lewy body demens och andra demenssjukdomar

En viktig skillnad mellan Lewy body demens och andra demenssjukdomar, som till exempel Alzheimers sjukdom, är närvaron av Lewy-kroppar i hjärnan. Medan Alzheimers sjukdom karakteriseras av ansamlingar av beta-amyloidplack och tau-proteintrådar, är Lewy body demens karaktäriserad av Lewy-kroppar. Dessutom har personer med Lewy body demens vanligtvis också visuell hallucination och parkinsonism och ett fluktuerande grad av förvirring/kognitiv nedsättning som symtom.

Visuella hallucinationer är vanliga hos personer med Lewy body demens och kan vara mycket påfrestande för både patienten och deras närstående. Dessa hallucinationer kan vara i form av att se människor eller föremål som inte finns där, eller att uppleva förvrängda eller förändrade synintryck. Det är viktigt att förstå att dessa hallucinationer är en del av sjukdomen och inte något som patienten medvetet föreställer sig.

Parkinsonism, som är en grupp av symtom som liknar Parkinsons sjukdom, är också vanligt förekommande hos personer med Lewy body demens. Dessa symtom kan inkludera tremor (skakningar), stelhet, svårigheter att koordinera rörelser och balansproblem. Det är viktigt att notera att inte alla personer med Lewy body demens utvecklar parkinsonism, och att symtomen kan variera från person till person.

Sammanfattningsvis är Lewy body demens en komplex sjukdom som påverkar både kognition och motorik. Medan det finns vissa likheter mellan Lewy body demens och andra demenssjukdomar, är det viktigt att förstå de unika egenskaperna hos Lewy body demens för att kunna ge rätt diagnos och behandling. Forskning pågår för att bättre förstå sjukdomen och utveckla effektiva behandlingsmetoder.

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem

Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.

Symptom på Lewy body demens

Att känna igen symptomen på Lewy body demens är viktigt för att tidigt kunna sätta in försök till behandling och ge rätt vård. Här nedanför beskriver vi både de tidiga tecknen och symtomen på sjukdomen samt hur de kan utvecklas över tiden. Inte heller vid LBD finns någon botande behandling.

Tidiga tecken och symtom

Tidiga tecken på Lewy body demens kan vara liknande de som finns vid andra demenssjukdomar. Det kan inkludera minnesförlust, svårigheter med koncentration och uppmärksamhet, problem med språk och kommunikation, samt försämrad förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. Dessutom kan personer med Lewy body demens också uppleva sömnstörningar, depression och ångest.

Lewy body demens är en komplex sjukdom som kan påverka olika delar av hjärnan. Enligt forskning kan sjukdomen också ge upphov till förändringar i beteendet och personligheten hos de drabbade individerna. Vissa personer kan uppleva förvirring och desorientering, medan andra kan visa tecken på irritabilitet och agitation. Det är viktigt att vara medveten om dessa möjliga symtom för att kunna ge rätt stöd och vård till personer med Lewy body demens.

Progression av symptom

Över tiden kan symptomen på Lewy body demens förvärras och påverka fler områden av hjärnan. Personer med sjukdomen kan utveckla svårigheter att utföra komplexa rörelser och kan få problem med balans och koordination. Parkinsonism, vilket innefattar stelhet och tremor, är också vanligt förekommande hos personer med Lewy body demens. Dessutom kan visuell hallucination och förvirring bli mer uttalad.

Det är viktigt att notera att Lewy body demens kan ha en individuell variation i symtom och progression. Vissa personer kan uppleva en snabbare försämring av kognitiva funktioner, medan andra kan ha en långsammare progression. Det är därför viktigt att skapa en individanpassad vårdplan för varje person som drabbas av denna sjukdom.

Utöver de fysiska och kognitiva symtomen kan Lewy body demens också påverka den emotionella och sociala hälsan hos de drabbade individerna. Det är vanligt att personer med sjukdomen upplever en minskad förmåga att engagera sig i sociala aktiviteter och att de kan känna sig isolerade och ensamma. Det är därför viktigt att erbjuda stöd och möjligheter till social interaktion för att förbättra livskvaliteten för personer med Lewy body demens.

Diagnostisera Lewy body demens

Att få en korrekt diagnos av Lewy body demens kan vara en utmaning eftersom sjukdomen har liknande symptom som andra demenssjukdomar. Det kräver en noggrann medicinsk utvärdering och användning av specifika tester.

Lewy body demens är en neurodegenerativ sjukdom som kännetecknas av ansamling av onormala proteinstrukturer, kallade Lewy-kroppar, i hjärnvävnaden. Dessa ansamlingar påverkar hjärnans funktion och leder till progressiv försämring av kognitiva förmågor och motoriska symtom.

En viktig del av diagnosen är att utesluta andra möjliga orsaker till symptomen, såsom depression, vitaminbrist eller biverkningar av medicinering. Detta kan kräva blodprov och andra tester för att identifiera eventuella underliggande medicinska tillstånd.

Medicinska tester för Lewy body demens

Det finns ett antal medicinska tester som kan hjälpa till att diagnostisera Lewy body demens. En neurolog kan utföra en noggrann fysisk undersökning för att bedöma motoriska symtom och man kan också genomföra olika kognitiva tester för att utvärdera minne, uppmärksamhet och tänkande. Dessutom kan bildundersökningar, som till exempel en magnetisk resonanstomografi (MRT) eller en datortomografi (CT), användas för att undersöka hjärnans struktur och söka efter eventuella avvikelser.

Utöver dessa tester kan en så kallad DAT-SPECT-skanning användas för att mäta nivåerna av dopamintransportörer i hjärnan. Minskade nivåer av dessa transportörer kan vara en indikation på Lewy body demens.

Utmaningar med diagnos

Att diagnostisera Lewy body demens kan vara en utmaning eftersom det finns likheter med andra demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom eller Parkinsons sjukdom. Det är viktigt att en erfaren specialist genomför en noggrann utvärdering för att kunna skilja mellan olika sjukdomar och ge en korrekt diagnos.

En av de utmaningar som kan uppstå är att symtomen på Lewy body demens kan variera från person till person. Vissa kan uppleva tydliga motoriska symtom, såsom stelhet och skakningar, medan andra kan ha mer framträdande kognitiva problem, såsom minnesförlust och förvirring.

En annan utmaning är att Lewy body demens kan ha överlappande symtom med andra sjukdomar, vilket kan göra diagnosen svårare. Till exempel kan personer med Lewy body demens också uppleva hallucinationer och sömnstörningar, vilket är vanligt vid Parkinsons sjukdom.

För att få en korrekt diagnos är det viktigt att involvera olika specialister, såsom neurologer, psykiatriker och neuropsykologer, för att få en helhetsbild av patientens symtom och utvärdera olika aspekter av deras kognitiva och motoriska funktion. Ofta är det en stor hjälp att följa patienterna över tid och ser hur det utvecklar sig och därigenom förstå vilken av sjukdomsalternativen som bäst kan förklara symtomen.

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem

Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.

Behandlingsalternativ för Lewy body demens

Medicinsk behandling och olika icke-medicinska behandlingsmetoder kan användas för att lindra symtom och förbättra livskvaliteten för personer med Lewy body demens. Det finns inget botemedel för denna sjukdom, men det finns behandlingsalternativ som kan hjälpa till att hantera symtomen och förbättra livskvaliteten.

Medicinsk behandling och dess effekter

Det finns vissa mediciner som på försök kan användas för att hantera symtomen på Lewy body demens. Till exempel kan läkare på försök ordinera kolinesterashämmare, som kan förbättra kognitiva funktioner och hjälpa till att kontrollera hallucinationer och förvirring. Ibland kan också läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom användas för att lindra motoriska symtom. Det är viktigt att notera att medicinsk behandling inte kan bota Lewy body demens, men det kan hjälpa till att lindra vissa symtom och förbättra livskvaliteten.

Vissa antipsykotiska läkemedel kan förvärra symtomen hos personer med Lewy body demens och öka risken för allvarliga biverkningar, inklusive neuroleptiskt malignitetssyndrom (NMS). Vissa antiemetiska läkemedel som används för att behandla illamående och kräkningar, särskilt de som påverkar dopaminreceptorer, kan också vara problematiska för personer med Lewy body demens

Det är viktigt att patienter med Lewy body demens regelbundet träffar sina läkare för att övervaka effekterna av medicineringen och justera doserna vid behov. Läkarna kan också ge råd om eventuella biverkningar och hur man hanterar dem.

Du kan läsa mer om behandling vid Lewy body demens här.

Icke-medicinska behandlingsmetoder

Förutom medicinsk behandling kan olika icke-medicinska behandlingsmetoder vara användbara för personer med Lewy body demens. Till exempel kan olika terapiformer, såsom kognitiv beteendeterapi eller ergoterapi, hjälpa till att förbättra kognition och daglig funktion. Dessa terapier fokuserar på att hjälpa patienter att hantera sina symtom och utveckla strategier för att hantera vardagen.

Utöver terapi kan regelbunden fysisk aktivitet vara fördelaktig för personer med Lewy body demens. Fysisk aktivitet kan bidra till att förbättra muskelstyrka och balans, vilket kan minska risken för fall och förbättra rörligheten.

Stödgrupper och socialt stöd kan också vara till stor hjälp för både patienter och deras vårdgivare. Att delta i en stödgrupp kan ge möjlighet att dela erfarenheter och få stöd från andra som också lever med Lewy body demens. Det kan också vara till hjälp att ha tillgång till socialt stöd från familj och vänner, som kan erbjuda emotionellt stöd och praktisk hjälp i vardagen.

Sammanfattningsvis finns det olika behandlingsalternativ för personer med Lewy body demens. Medicinsk behandling kan hjälpa till att lindra symtom och förbättra livskvaliteten, medan icke-medicinska behandlingsmetoder som terapi och fysisk aktivitet kan bidra till att förbättra kognition och daglig funktion. Stödgrupper och socialt stöd kan också vara till stor hjälp för både patienter och deras vårdgivare.

Att leva med Lewy body demens

Att leva med Lewy body demens kan vara utmanande både för personen som är drabbad och deras närstående. Det kräver daglig vård och hantering för att hjälpa till att hantera symtom och bibehålla en hög livskvalitet.

Daglig vård och hantering

Daglig vård och hantering av Lewy body demens kan innefatta att skapa en strukturerad och bekant miljö för personen. Det kan också innebära att använda reminiscensbehandling för att väcka minnen och ge stöd. Vidare är det viktigt att se till att personen får tillräckligt med fysisk aktivitet och mental stimulans för att bibehålla funktion och kognition.

Utöver detta kan det vara fördelaktigt att inkludera olika terapiformer i den dagliga vården och hanteringen av Lewy body demens. Till exempel kan musikterapi vara en effektiv metod för att minska ångest och förbättra stämningen hos personer med denna sjukdom. Genom att använda musik som ett verktyg kan man skapa en lugn och avkopplande atmosfär som främjar välbefinnande och minskar förvirring.

En annan viktig aspekt av daglig vård och hantering är att se till att personen med Lewy body demens får tillräckligt med sömn. Sömnstörningar är vanliga vid denna sjukdom och kan leda till ökad förvirring och agitation. Genom att etablera en regelbunden sömnrutin och skapa en avslappnande sovmiljö kan man hjälpa till att förbättra sömnkvaliteten och minska symtomen.

Stödresurser för patienter och vårdgivare

Det finns olika stödresurser tillgängliga för både personer med Lewy body demens och deras vårdgivare. Stödgrupper, såväl som professionell rådgivning och utbildning, kan vara till stor hjälp för att få stöd och information om sjukdomen. Dessutom kan olika organisationer och institutioner erbjuda rådgivning och resurser för att underlätta vården och stödet för personer med Lewy body demens.

Det är också viktigt att vårdgivare tar hand om sin egen hälsa och välbefinnande när de tar hand om en person med Lewy body demens. Att vara en vårdgivare kan vara fysiskt och emotionellt utmanande, och det är därför viktigt att söka stöd och avlastning när det behövs. Genom att delta i vårdgivarstödgrupper eller genom att ta hjälp av andra familjemedlemmar eller professionella vårdgivare kan man undvika utbrändhet och bibehålla sin egen hälsa och välbefinnande.

Sammanfattningsvis är Lewy body demens en neurologisk sjukdom som påverkar hjärnan och nervsystemet. Det är viktigt att känna igen symptom och söka tidig diagnos för att kunna sätta in lämplig behandling och ge adekvat vård. Genom medicinsk behandling, icke-medicinska behandlingsmetoder och daglig vård och hantering kan livskvaliteten för personer med Lewy body demens förbättras. Det finns också stödresurser tillgängliga för både patienter och deras vårdgivare för att underlätta hanteringen av sjukdomen.

Johan Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Granskad av:  Johan  Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Uppdaterad: 4 december, 2023
Publicerad: 15 december, 2020

Vad är demenssjukdom?Hur vanligt är det med demenssjukdom?Hjärnans sjukdomarAlzheimers sjukdomVaskulär demenssjukdomLewybodydemensPannlobsdemens / Frontotemporal demenssjukdomParkinsons sjukdomAlkoholorsakad demensjukdom och Wernicke-Korsakoffs syndromNormaltryckshydrocefalus (iNPH)Sällsynta demenssjukdomarÄrftlighet

Hjärnans sjukdomar

Alzheimers sjukdom

Vaskulär demenssjukdom

Lewybodydemens

Frontotemporal demenssjukdom

Parkinsons sjukdom

Alkoholorsakad demensjukdom och Wernicke-Korsakoffs syndrom

Normaltryckshydrocefalus (iNPH)

Sällsynta demenssjukdomar

Ärftlighet

Behandling

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem
Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.
Patientavgift 300 kr - Frikort gäller.
Inkluderar testning och samtliga videomöten med sjuksköterka och läkare. Patienter under 50 år hänvisas till vårdcentral.
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.