Användarvillkor – Geras Solutions / Minnesmottagningen 

1. Tillämplighet och omfattning

1. Dessa användarvillkor (”Villkor”) omfattar alla tjänster Geras Solution AB, org. nr.  559025-3828, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, tillhandahåller via Appen och våra hemsidor www.gerassolutions.com och 
www.minnesmottagningen.se 
(”Webbplatser”). Om du väljer att använda någon av våra tjänster (”Tjänsterna”), kommer du att bli ombedd att acceptera dessa Villkor, antingen när du besöker våra Webbplatser eller laddar ner Appen. Villkoren gäller mellan Geras Solutions, och den användare/patient som registrerar sig som kontoinnehavare (”Användare”) av våra Tjänster. 

1.2 Geras Solutions jobbar för att förbättra livet för de människor som direkt- eller indirekt påverkas av kognitiv svikt och kognitiva sjukdomar, så som exempelvis Alzheimers. Genom appen Minnesmottagningen (”Appen”) tillhandahåller vi en enkel väg för dig att göra en digital bedömning av minne och andra kognitiva funktioner. 

1.3 Geras Solutions är leverantör av den plattform som Minnesmottagningen såsom vårdgivare tillhandahåller. Minnesmottagningen är således ansvarig för den vård som ges. Användaren träffar avtalet med Geras Solutions genom att skapa ett användarkonto. Genom att skapa användarkontot accepterar användaren dessa Villkor. 

1.4 Geras Solutions ska inte användas i situationer som kräver akut sjukvård. I akuta fall ska du alltid kontakta 112 eller uppsöka närmaste akutmottagning.  

1.5 Du kan vara säker på att vi alltid kommer att se till att tillhandahålla bästa möjliga service på ett sätt som respekterar dig och din integritet. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår Integritetspolicy. 

1.6 Vi hoppas Villkoren ger dig svar på alla frågor du har. Ifall du har frågor är alltid mer än välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär på våra Webbplatser eller direkt till admin@gerassolutions.com.

2. Våra Partners

Du kan komma att ha tillgång till våra Tjänster via någon av våra partners, till exempel en vårdgivare, försäkringsbolag, arbetsgivare eller annan organisation (”Partner”). Ytterligare villkor kan i dessa fall komma att tillämpas. Det är vår partners ansvar att tillhandahålla sådana villkor till dig, om det är tillämpligt, och du bör kontrollera detta direkt med dem.

3. Registrering

3.1 Första gången du använder Tjänsten registrerar du dina användaruppgifter. Därefter kan du logga in med Bank-id.

3.2 För att registrera ett konto krävs att du är minst sexton år gammal och har ett BankID för identifikation.

4. Användarens ansvar

4.1 Användaren ansvarar för att Tjänsterna används i enlighet med Villkoren och gällande regelverk. Ett användarkonto får enbart användas av den som registrerat kontot. Ifall du får vetskap om att annan fått tillgång till uppgifter eller ditt Bank-id måste du omedelbart meddela Geras Solutions på admin@gerassolutions.com.  

4.2 En förutsättning för att Geras Solutions ska kunna ge dig rätt vägledning och tips är att de uppgifter som du lämnar genom att svara på frågeformulären eller vid annan kontakt med oss, överensstämmer med verkligheten. Användaren ansvarar ensamt för den information som den lägger till i Tjänsterna.

4.3 Genom att registrera sig så bekräftar Användaren att de angivna kontaktuppgifterna är korrekta och att dessa får användas av Geras Solutions för att kommunicera med Användaren via mail, telefon och andra kommunikationsmedel.  Du måste omedelbart meddela Geras Solutions om något har ändrat eller kommer att ändra avseende de uppgifter du registrerat hos Geras Solutions såsom, men inte uteslutande, namn, e-post, telefonnummer, adress, uppgifter om kreditkort m.m.

4.4 Geras Solutions ser allvarligt på all otillåten användning av Tjänsterna i strid med Villkoren eller tillämpliga regelverk. Du får inte överföra data till Geras Solutions (i) som du ej har rätt att sprida enligt Villkoren eller vid var tid gällande lagar och regler, (ii) som innehåller virus eller annan skadlig programvara på ett sätt som kan medföra skada för Geras Solutions eller dess Tjänster, (iii) som direkt eller indirekt medför ett intrång i annans immateriella rättigheter av dig eller annan, (iv) som på annat sätt kan skada Geras Solutions. 

4.5 Vid upptäckt av avbrott eller fel i Tjänsternas tillgänglighet ska Användaren omgående kontakta Geras Solutions på admin@gerassolutions.com.  

4.5 Genom att registrera sig accepterar Användaren de tekniska begränsningar som Geras Solutions angett i Villkoren. Användaren bekräftar också att den förstår att Appen inte ska användas vid akut vård eller ses som en ersättning för annan vård. Användaren bekräftar att den förstår att det inte är möjligt att via Appen tillhandahålla en diagnos. För att fastställa en eventuell diagnos krävs vidare läkarundersökning med b.la. blodprover och röntgen. Vårt verktyg ger endast en grund och tips på hur du kan ta hand om din hjärna. 

5. Geras Solutions ansvar

5.1 Vi ansvarar för att den vårdpersonal som jobbar vid Minnesmottagningen innehar legitimationer och giltiga försäkringar i enlighet med gällande krav. Vidare ansvarar vi för att den vårdpersonal som du kommer i kontakt med via våra Tjänster innehar tillräcklig kompetens.

5.2 Geras Solutions ansvarar för att Tjänsterna utförs i enlighet med vid var tid gällande tvingande lagar och regler som är tillämpliga på Tjänsterna.

5.3 Geras Solutions har som ett mål att Tjänsterna vid var tid ska ha en hög tillgänglighet men kan inte garantera att användningen av våra Tjänster kommer att vara utan störningar, att de servrar som krävs för Tjänsterna kommer vara fria från skadliga komponenter eller att Geras Solutions kommer kunna åtgärda fel inom en viss tid.

5.4 Geras Solutions ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från Tjänsterna.

5.5 Geras Solutions ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av fel i Användarens utrustning, anslutande nätverk m.m. Geras Solutions ansvarar inte heller för fel som orsakas  av andra omständigheter som Användaren ansvarar för.

5.6 Geras Solutions ansvarar inte för tekniska störningar, förlust av din data eller för övriga fel i samband med Tjänsterna. Ifall inte annat följer av tvingande lagstiftning är inte Geras Solutions skyldig att utge ersättning på grund av fel i Geras Solutions Tjänster. 

6. Priser och betalning

6.1 Priser och avgifter för våra Tjänster framgår av vid var tid gällande prislista vilket du alltid finner i Appen eller på vår hemsida. 

7. Immateriella rättigheter

7.1 Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Geras Solutions varumärke, Tjänsterna och dit hörande dokument som tillhandahålls i Tjänsterna tillhör Geras Solutions med ensamrätt. All kopiering, ändring eller annan otillåten användning är förbjuden och Geras Solutions förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för det fall otillåten användning förekommer.

8. Uppsägning och ändring

8.1 Du förbinder dig att följa dessa Villkor tills vidare från det att du har registrerat ett konto hos Geras Solutions. Såväl Geras Solutions som du, kan närsomhelst, var för sig, säga upp avtalet med omedelbar verkan. Ifall du vill att ditt användarkonto raderas kan du kontakta admin@gerassolutions.com.  

8.2 Geras Solutions har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och stänga av Användare som bedöms missbruka Geras Solutions Tjänster eller bryter mot dess Villkor.

8.3 Användaren som enligt punkten 8.2 ovan har stängts av, har inte rätt att registrera ett nytt konto utan att Geras Solutions dessförinnan skriftligen godkänt detta. 

9. Force Majeure

9.1 Ifall Geras Solutions tillhandahållande av Tjänsterna eller uppfyllande av dessa Villkor väsentligen försvåras eller omöjliggörs med anledning av omständighet som Geras Solutions inte har kontroll över (såsom, men inte uteslutande, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, terroristattack, ändrade myndighetsbestämmelser, pandemi eller epidemi) eller på grund av fel i tjänst från Geras Solutions leverantörer på grund av sådan omständighet, ska detta utgöra en befrielsegrund och inte medföra något ansvar för Geras Solutions att ute ersättning eller andra konsekvenser.

10. Personuppgifter

10.1 För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår Integritetspolicy. Den senaste versionen finner du på våra Webbplatser och i Appen. I Integritetspolicyn beskriver vi närmare hur vi behandlar dina personuppgifter, för vilka ändamål och vi berättar även om vilka rättigheter du har och hur dessa rättigheter kan utövas. 

11. Cookies

11.1 Geras Solutions Webbplatser använder cookies. För mer information om vår hantering av cookies, vänligen se vår Policy om cookies.

12. Övrigt

12.1 Geras Solutions har rätt att överlåta Villkoren inklusive därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter till annan part.

12. 2  Användare har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan part.

12.3 Geras Solutions har alltid rätt att när som helst ändra i tillhandahållandet av Tjänster eller avsluta Geras Solutions tillhandahållande av Tjänster.

12.4 Vi uppmanar dig att läsa dessa Villkor noggrant. Villkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

13. Tvister

13.1 För Avtalet äger svensk rätt tillämpning. Tvist med anledning av dessa Villkor ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
Dessa Användarvillkor uppdaterades senast 2022-07-21
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.