Vikten av tidig utredning  

Försämrat minne kan, men måste inte, vara början på demenssjukdom. Det är därför av stor vikt att utreda orsaken till kognitiva svårigheter. I många fall kan man hitta en behandlingsbar orsak till besvären, exempelvis B12-brist eller något som kallas normaltryckshydrocephalus. Behandling kan då många gånger mildra eller till och med bota besvären.

Många som utvecklar en demenssjukdom har till en början lindrigare besvär, så kallad mild kognitiv svikt. Men alla med mild kognitiv svikt utvecklar inte en demenssjukdom.

Man har kunnat visa på riskfaktorer som ökar risken för en individ att drabbas av demenssjukdom, att adressera dessa kan minska risken för att få en demenssjukdom senare i livet. Mer om detta står att läsa under rubriken "Håll hjärnan frisk".

Med rätt diagnos ställd i tid så har man möjlighet att få rätt typ av behandlng och rätt typ av stöd, i rätt tid. Detta gäller både som patient men även som anhörig. En demensdiagnos innebär ofta en stor omställning för både den drabbade men även folk runtomkring.

I dagsläget finns ett fåtal godkända läkemedel för behandling av besvär kopplade till demenssjukdomar. Dessa kan du läsa om under rubriken “Sjukdomar” och ”Behandling” här på vår hemsida. Effekterna av olika behandlingar är individuella och har oftast bäst effekt om de sätts in i tid.

I framtiden kan andra läkemedel komma att vara tillgängliga, i dagsläget finns flera läkemedel som riktar sig mot själva uppkomsten av problemet men inget av dessa är ännu godkänt för användning i Europa. I studier har dessa kunnat visa sig agera som en bromsmedicin, alltså faktiskt bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Det första av dessa läkemedel väntas bli tillgängligt i Europa under kommande år.

Det är inte alla som känner sig bekväma med att göra en minnesutredning på vårdcentral/sjukhus. Ofta är också väntetiderna långa för att få en bedömning av upplevda minnesbesvär.

Det kan kännas lugnare att få testa sitt minne i en trygg hemmiljö. Om du känner igen dig i detta så kanske Minnesmottagningen.se kan vara något för dig.

Målet med vår digitala minnesutredning är att alla som vill ska, på ett enkelt sätt, få tillgång till en första professionell läkarbedömning av sin hjärnhälsa, sin kognitiva status, och vid behov hjälp att sätta in åtgärder och behandling tidigt i förloppet.

Bättre hjärnhälsa för alla - helt enkelt.

Mårten Fällman, Legitimerad läkare, Medicinskt ansvarig Minnesmottagningen.se
Uppdaterad: 19 Juli, 2023
Publicerad: 7 Aug, 2023

Test för demens - och Alzheimers sjukdomOm utredningBasal demensutredningUtvidgad demensutredningVikten av tidig utredningBehandling
Vi hjälper dig som upplever minnesproblem
Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.
Patientavgift 300 kr - Frikort gäller.
Inkluderar testning och samtliga videomöten med sjuksköterka och läkare. Patienter under 50 år hänvisas till vårdcentral.