Vaskulär demens: Orsaker, symtom och behandlingsalternativ

Vaskulär demens är en form av demenssjukdom som uppstår på grund av problem med blodflödet till hjärnan. Det kan uppstå när blodkärlen i hjärnan försämras och hindrar tillräcklig blodtillförsel till hjärnvävnaden. I denna artikel kommer vi att beskriva orsakerna till vaskulär demens, dess symtom och tillgängliga behandlingsalternativ.

Vad är vaskulär demens?

Vaskulär demens är en term som används för att beskriva kognitiva problem som uppstår på grund av skador på hjärnvävnaden till följd av bristande blodflöde. Det kan vara resultatet av antingen stora eller små blodkärlssjukdomar i hjärnan. Orsaken kan vara antingen en eller flera proppar eller blödningar i hjärnan som antingen sker akut eller under lång tid och på så sätt skadar hjärnan och dess funktioner. Denna form av demens kan vara svår att upptäcka i de tidiga stadierna, men den kan ha allvarliga konsekvenser om den inte behandlas i tid.

Vaskulär demens kan vara en komplex sjukdom som påverkar olika delar av hjärnan. När blodflödet till hjärnan är nedsatt, kan det leda till att hjärncellerna inte får tillräckligt med syre och näringsämnen. Detta kan i sin tur påverka hjärnans förmåga att bearbeta information och utföra olika kognitiva funktioner.

En av de vanligaste orsakerna till vaskulär demens är ateroskleros, en sjukdom som innebär att blodkärlen blir förtjockade och förträngda på grund av ansamling av fett och kolesterol. När blodkärlen blir förträngda kan blodflödet till hjärnan begränsas, vilket kan leda till skador på hjärnvävnaden.

Definition och typer av vaskulär demens

Vaskulär demens kan definieras som en form av demens som uppstår till följd av problem med blodflödet till hjärnan. Det finns olika typer av vaskulär demens, inklusive multiinfarkt demens, subkortikal vaskulär demenssjukdom och blandad demenssjukdom.

Multiinfarkt demens är en typ av vaskulär demenssjukdom som uppstår när det finns flera små blodproppar som blockerar blodflödet till olika delar av hjärnan. Dessa blockeringar kan leda till att hjärncellerna skadas och att kognitiva funktioner försämras.

Subkortikal vaskulär demens är en annan typ av vaskulär demens som påverkar de djupare delarna av hjärnan. Detta kan leda till problem med minne, koncentration och motoriska färdigheter.

Blanddemens är en kombination av vaskulär demens och Alzheimers sjukdom. Detta innebär att personen har både skador på hjärnvävnaden till följd av bristande blodflöde och plack och tangles i hjärnan. I praktiken är det ofta fråga om en blandning av det som mest liknar Alzheimers sjukdom och vaskulär demenssjukdom.

Skillnaden mellan vaskulär demens och Alzheimer

Det är viktigt att skilja vaskulär demens från Alzheimer, som är den vanligaste formen av demenssjukdom. Vaskulär demens uppstår på grund av blodkärlssjukdomar eller stroke, medan Alzheimers sjukdom orsakas av plack och tangles i hjärnan.

Alzheimers sjukdom kännetecknas av gradvis försämring av minnet och andra kognitiva funktioner. Det är en progressiv sjukdom som oftast drabbar äldre personer. Vaskulär demens kan ha en snabbare debut och symtomen kan variera beroende på vilka delar av hjärnan som är drabbade.

Det är viktigt att få en korrekt diagnos för att kunna sätta in rätt behandling och stöd. Vaskulär demens och Alzheimers sjukdom kan ibland vara svåra att skilja åt, eftersom vissa symtom kan vara liknande. En noggrann utredning av en specialist kan vara nödvändig för att fastställa rätt diagnos.

Du kan läsa mer om Alzheimers sjukdom här.

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem

Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.

Orsaker till vaskulär demens

Hjärt-kärlsjukdomar och vaskulära problem är de främsta orsakerna till vaskulär demens. Tillstånd som högt blodtryck, hjärtsjukdomar, diabetes och höga blodfetter kan alla öka risken för att utveckla vaskulär demens. Rökning, fetma och en stillasittande livsstil kan också bidra till utvecklingen av sjukdomen.

Hjärt-kärlsjukdomar och vaskulär demens

Personer med befintliga hjärt-kärlsjukdomar löper större risk att utveckla vaskulär demens. Artärerna kan bli förträngda eller blockeras av plack, vilket påverkar blodflödet till hjärnan. I vissa fall kan en stroke vara den utlösande faktorn för vaskulär demens.

Vaskulär demens kan också vara resultatet av små kärlsjukdomar i hjärnan. Dessa sjukdomar kan påverka de små blodkärlen i hjärnan och leda till minskat blodflöde och syretillförsel. Detta kan i sin tur leda till kognitiva problem och minnesförlust.

Det är viktigt att uppmärksamma symtom på hjärt-kärlsjukdomar och söka medicinsk hjälp i tid. Genom att behandla och kontrollera dessa sjukdomar kan risken för att utveckla vaskulär demens minskas.

Livsstilsfaktorer som bidrar till vaskulär demens

Vissa livsstilsfaktorer kan också spela en roll i utvecklingen av vaskulär demens. Rökning, som påverkar blodkärlen och minskar blodflödet, är en betydande riskfaktor. Fetma och högt blodtryck kan också öka risken för att utveckla sjukdomen. Det är viktigt att vidta åtgärder för att minska dessa riskfaktorer och förbättra hälsan.

En hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet kan bidra till att minska risken för vaskulär demens. Att äta en balanserad kost som är rik på frukt, grönsaker, fullkorn och magert protein kan hjälpa till att hålla blodkärlen friska och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Att vara fysiskt aktiv regelbundet kan också förbättra blodcirkulationen och minska risken för kärlsjukdomar. Det kan vara så enkelt som att gå en promenad varje dag eller delta i en favoritsport eller träningsaktivitet.

Att undvika rökning och begränsa alkoholkonsumtionen kan också bidra till att minska risken för vaskulär demens. Rökning skadar blodkärlen och ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, medan överdriven alkoholkonsumtion kan påverka blodtrycket och leda till kärlproblem.

Genom att ta hand om sin hälsa och vidta åtgärder för att minska riskfaktorer kan man minska risken för att utveckla vaskulär demens. Det är viktigt att vara medveten om symtom och söka medicinsk hjälp i tid för att få rätt behandling och stöd.

Du kan läsa mer om riskfaktorer för demenssjukdomar här.

Symtom på vaskulär demens

Tidiga tecken och symtom på vaskulär demens kan variera beroende på vilka områden av hjärnan som påverkas. Vissa vanliga symtom inkluderar minnesförlust, svårigheter att tänka klart, problem med språk och förändringar i beteende och personlighet. Många personer upplever också problem med rörelse och balans.

Tidiga tecken och symtom

I de tidiga stadierna av vaskulär demens kan symtomen vara milda och kanske inte märkas omedelbart. Det kan vara svårt för personen själv eller deras familj att veta att det finns ett problem. Tidiga tecken inkluderar ofta ökade svårigheter att komma ihåg ny information och att förlora vardagliga föremål.

En person som lider av vaskulär demens kan också uppleva svårigheter att koncentrera sig och behöva längre tid för att utföra uppgifter som tidigare var enkla. Det kan vara frustrerande att känna att hjärnan inte fungerar som den brukade.

Utöver minnesproblem kan vaskulär demens också påverka en persons språkförmåga. Det kan handla om svårigheter att hitta rätt ord eller att uttrycka sina tankar på ett sammanhängande sätt. Detta kan leda till frustration och isolering, eftersom kommunikation är en viktig del av vårt dagliga liv och sociala interaktioner.

Progression av symtom

Som sjukdomen fortskrider kan symtomen bli alltmer påtagliga och påverka individens förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Det kan bli svårare att kommunicera, planera och fatta beslut. Personlighetsförändringar kan också bli mer tydliga då sjukdomen fortskrider.

En person med vaskulär demens kan uppleva förändringar i sitt beteende och personlighet. Det är vanligt med ökad irritabilitet, agitation eller deprimerade men i de allra flesta fall beror irritabiliteten och agitation på att personen som är sjuk missförstås eller har svårt att förmedla sina behov eller har besvär som omgivningen inte upptäcker eller förstår. Dessa förändringar kan vara svåra för både personen själv och deras närstående att hantera, och det kan kräva anpassningar och stöd för att hantera dessa förändringar på ett konstruktivt sätt.

Det är viktigt att förstå att vaskulär demens är en progressiv sjukdom och att symtomen kan förvärras över tid. Det är därför viktigt att få tidig diagnos och behandling för att hantera symtomen och förbättra livskvaliteten för personer som lever med denna sjukdom.

Diagnostiska metoder för vaskulär demens

När det gäller att diagnostisera vaskulär demens finns det flera metoder som kan användas för att bedöma en individs kognitiva och fysiska hälsa. En läkare kan börja med att samla medicinsk historia och genomföra en grundläggande fysisk undersökning.

Vid den medicinska historien kan läkaren fråga om tidigare sjukdomar och riskfaktorer som kan vara relaterade till vaskulär demens. Det kan vara viktigt att ta reda på om patienten har haft några tidigare hjärt-kärlsjukdomar, såsom stroke eller hjärtinfarkt, eftersom dessa kan öka risken för vaskulär demens. Läkaren kan också fråga om eventuella andra medicinska tillstånd eller mediciner som patienten tar, eftersom vissa tillstånd och läkemedel kan påverka hjärnans funktion.

Efter att ha samlat medicinsk historia kan läkaren genomföra en grundläggande fysisk undersökning. Under denna undersökning kan läkaren leta efter eventuella neurologiska problem eller andra fysiska tecken på vaskulär demens. Det kan innebära att kolla reflexer, muskelstyrka och balans, samt att undersöka hjärtat och blodtrycket.

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem

Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.

Neurologiska tester och bildbehandling

Ytterligare tester används för att bedöma kognitiva förmågor och minne hos en individ med misstänkt vaskulär demens. Neurologiska tester kan inkludera frågesporter eller uppgifter som utvärderar minne, uppmärksamhet och språkförmåga. Dessa tester kan ge läkaren en bättre förståelse för patientens kognitiva funktion och eventuella kognitiva brister. Testning kan ske tillsammans med vårdpersonal eller digitalt.

För att få en mer detaljerad bild av hjärnan kan bildbehandlingstester som MRI (Magnetisk resonanstomografi) eller CT (Datortomografi) användas. Dessa tester kan visa eventuella förändringar i hjärnan eller blodkärlen som kan vara relaterade till vaskulär demens. MRI kan ge en detaljerad bild av hjärnans struktur och blodflöde, medan CT kan visa eventuella blödningar eller ”ärr” efter en eller flera proppar.

Sammanfattningsvis finns ett antal diagnostiska metoder som användas för att bedöma vaskulär demens. En grundlig bedömning av den kognitiva förmågan tillsammans med en omfattande genomgång av den medicinsk historian är en viktig utgångspunkt. Vid misstanke om sjukdom är efterföljande fysisk undersökning nödvändig tillsammans med bildbehandlingstester för att identifiera eventuella förändringar i hjärnan som talar för kärlsjuka i hjärnan. Genom att använda dessa metoder får läkaren en mer komplett bild av patientens tillstånd och kan därefter ställa en korrekt diagnos.

Behandlingsalternativ för vaskulär demens

Behandling av vaskulär demens är inriktad på att hantera symtomen och förebygga ytterligare skador på hjärnvävnaden. Det finns både medicinska och icke-medicinska behandlingsalternativ som kan användas för att förbättra livskvaliteten för personer med denna sjukdom.

Vaskulär demens är den näst vanligaste formen av demenssjukdom efter Alzheimers sjukdom. Det kännetecknas av minskad kognitiv förmåga på grund av skador på hjärnan till följd av vaskulära problem, såsom stroke eller blockering av blodkärl. Det är viktigt att behandla denna form av demenssjukdom så tidigt som möjligt för att minska risken för ytterligare hjärnskador.

Medicinska behandlingar

Vissa läkemedel kan användas för att kontrollera blodtrycket och minska risken för stroke. Blodförtunnande läkemedel kan också förskrivas för att förhindra blodproppar. Läkemedel som förbättrar minnesfunktionen kan också övervägas för att hjälpa till att hantera kognitiva svårigheter.

Det är viktigt att notera att medicinsk behandling inte kan bota vaskulär demens, men det kan hjälpa till att förbättra symtom. Det är viktigt att konsultera en läkare för att få rätt medicinering och dosering.

Du kan läsa mer om behandling av demenssjukdomar här.

Icke-medicinska behandlingsstrategier

Utöver medicinering kan icke-medicinska behandlingsstrategier också vara till nytta. Kognitiv träning, fysisk aktivitet och en hälsosam kost kan alla bidra till att upprätthålla en hög kognitiv funktion och allmän hälsa. Att ha en stabil och stöttande social miljö kan också vara avgörande för att hantera sjukdomens utmaningar.

Kognitiv träning kan innefatta aktiviteter som minnesspel, pussel och läsning. Dessa aktiviteter stimulerar hjärnan och kan hjälpa till att förbättra minnet och koncentrationen. Fysisk aktivitet är också viktigt eftersom det främjar blodcirkulationen och hjälper till att bibehålla en hälsosam vikt. En balanserad kost som är rik på näringsämnen som omega-3-fettsyror och antioxidanter kan också vara fördelaktig för hjärnhälsan.

En stöttande social miljö kan vara till stor hjälp för personer med vaskulär demens. Att ha regelbunden kontakt med familj och vänner kan bidra till att minska känslor av isolering och depression. Det kan också vara fördelaktigt att delta i stödgrupper eller aktiviteter som är specifikt utformade för personer med demenssjukdom.

Sammanfattningsvis är behandling av vaskulär demens en mångfacetterad process som innefattar både medicinska och icke-medicinska strategier. Genom att använda en kombination av dessa behandlingsalternativ kan personer med vaskulär demens förbättra sin livskvalitet och hantera sjukdomens utmaningar på ett effektivt sätt.

Du kan läsa mer om hur du håller hjärnan frisk här.

Att leva med vaskulär demens

Att leva med vaskulär demens kan vara utmanande, både för personen som har sjukdomen, familjemedlemmar eller vårdgivare. Det är viktigt att förstå att det finns stöd och resurser tillgängliga som kan hjälpa till att hantera symtomen och främja en bättre livskvalitet.

Symtomen kan vara varierande och det finns olika diagnostiska metoder tillgängliga för att fastställa diagnosen. Behandlingsalternativen inkluderar både medicinska och icke-medicinska strategier för att hantera symtomen och förbättra livskvaliteten.

En viktig del av att leva med vaskulär demens är att hantera symtom i vardagen. Det finns strategier som kan användas för att underlätta dagliga aktiviteter och minimera stress och förvirring för personer med vaskulär demens. Anpassningar i miljön, rutiner och kommunikationssätt kan vara till hjälp. Att ha det stöd och förståelse från familj och vårdgivare kan också vara avgörande.

Det finns organisationer och supportgrupper som specialiserar sig på att erbjuda stöd och resurser för personer som lever med vaskulär demens och deras vårdgivare. Att nå ut till dessa organisationer kan ge värdefull information, råd och emotionellt stöd för att hantera de utmaningar som följer med sjukdomen.

Med rätt stöd och resurser kan personer som lever med vaskulär demens hitta sätt att leva ett meningsfullt och uppfyllande liv. Det är viktigt att söka hjälp och inte känna sig ensam i denna resa. Genom att ta hand om sin fysiska och mentala hälsa kan man förbättra sin livskvalitet och maximera sin förmåga att hantera sjukdomen.

Johan Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Granskad av:  Johan  Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Uppdaterad: 4 december, 2023
Publicerad: 15 december, 2020

Vad är demenssjukdom?Hur vanligt är det med demenssjukdom?Hjärnans sjukdomarAlzheimers sjukdomVaskulär demenssjukdomLewybodydemensPannlobsdemens / Frontotemporal demenssjukdomParkinsons sjukdomAlkoholorsakad demensjukdom och Wernicke-Korsakoffs syndromNormaltryckshydrocefalus (iNPH)Sällsynta demenssjukdomarÄrftlighet

Hjärnans sjukdomar

Alzheimers sjukdom

Vaskulär demenssjukdom

Lewybodydemens

Frontotemporal demenssjukdom

Parkinsons sjukdom

Alkoholorsakad demensjukdom och Wernicke-Korsakoffs syndrom

Normaltryckshydrocefalus (iNPH)

Sällsynta demenssjukdomar

Ärftlighet

Behandling

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem
Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.
Patientavgift 300 kr - Frikort gäller.
Inkluderar testning och samtliga videomöten med sjuksköterka och läkare. Patienter under 50 år hänvisas till vårdcentral.
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.