Integritetspolicy

1. Introduktion

För oss på Geras Solutions värnar vi om dig som individ och patient och din integritet är vår prioritet. I denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) redogör vi för vår hantering av dina personuppgifter (”Användare”) i samband med att du är i kontakt med oss eller nyttjar några av våra tjänster (”Tjänsterna”) I Integritetspolicyn beskriver vi vem som är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker när du använder Tjänsterna. Vi redogör även för vilka personuppgifter som vi behandlar om dig när du använder Tjänsterna, varför och vilket lagstöd som används. Vi beskriver även vilka andra som kan komma att hantera personuppgifter om dig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna. Du får även information om dina rättigheter och hur du kan gå till väga för att göra dessa gällande.

2. Vem är personuppgiftsansvarig för
personuppgiftsbehandlingen?

2.1 Din vårdgivare är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas i plattformen. Här agerar Geras Solutions org.nr 559025-3828, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, personuppgiftsbiträde till vårdgivare som använder Tjänsterna.

2.2  Minnesmottagningen är personuppgiftsansvarig för de individer som använder Tjänsterna själva och utan inblandning av annan vårdgivare. Här agerar Geras Solutions personuppgiftsbiträde såsom plattformsleverantör. 

2.3 Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av personuppgifter är du alltid varmt välkommen att kontakta oss på
admin@gerassolutions.se

Hur vi använder dina personuppgifter:

2.1 I det här avsnittet klargör vi:de kategorier av personuppgifter som vi kan komma att behandla;ändamålet med behandlingen, samt laglig grund för behandlingen.

2.2
Teknisk data
Vi kan komma att behandla data om Användarnas användning av vår hemsida och app ("Teknisk data"). Teknisk data kan inkludera IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp-  och version, operativsystem, besöksursprung, längd på besök, sidvisningar och webbplatsnavigationsvägar, samt information om tid, frekvens och mönster för din användning av Tjänsterna. Sådan information kan komma att samlas in genom s.k. cookies om du väljer att godkänna cookies Läs mer om vår användning av cookies i vår policy för cookies. Grunden för bearbetning och analysering av denna typ av data är användarens samtycke (Artikel 6.1 a dataskyddsförordningen, ”GDPR”, och syftet är att användarnas data ska möjliggöra en bättre och smidigare användarupplevelse. Viss behandling sker även med stöd av avtal (Artikel 6.1 b GDPR), via våra Användarvillkor.

2.3
Kontodata
Vi kan komma att behandla användarnas kontodata ("kontodata"). Kontodata kan inkludera användarnas namn, e-postadress, ålder, kön samt språk. Användaren själv är källan till denna data. Kontodata kan komma att behandlas för att behandla din registrering alternativt uppsägning av ditt användarkonto, upprätthålla korrekt information om dig, bistå dig med supportärenden, och leverera Tjänsterna till dig enligt våra Användarvillkor. Grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal (Artikel 6.1. b GDPR).

2.4 Tjänstedata
Vi kan komma att behandla användarnas personuppgifter som tillhandahålls under användningen av våra Tjänster, det vill säga under avsnitten så som "kognitivt test", "sjukdomshistorik" och "symtomenkät" i appen ("Tjänstedata"). Denna Tjänstedata kan innehålla information om uppfattade symptom, förexisterande tillstånd eller förändringar i hälsa eller beteende som noteras av andra. Källan till Tjänstedatan är användaren själv för "kognitivt test" och "sjukdomshistorik". Källan till data för "symtomenkät" är den anhöriga som användaren bjuder in för att bidra med sitt perspektiv relaterat till detta. Vi behandlar främst din Tjänstedata för att kunna utföra den vård du efterfrågat (Artiklarna 6.1.c och 9.2 h GDPR) och enligt patientdatalagen. Behandling sker även med stöd av ditt samtycke i vissa fall (Artikel 6.1 a GDPR). Behandlingen sker för att underlätta bedömningen av användarens kognitiva förmåga och status. Behandlingen av Tjänstedata sker även för att uppfylla andra skyldigheter som Minnesmottagningen såsom vårdgivare har, t.ex. skyldigheten att föra en journal och spara dokumentationen viss tid.

2.5 Tillhandahålla support och kommunicera med dig kring din användning av Tjänsterna Geras Solutions kan komma att kommunicera med dig gällande din användning av Tjänsterna. Däribland för att hjälpa dig att få svar på frågor du har och utreda klagomål. Vi kan också komma att kontakta gällande din användning av Tjänsterna. Aktuell behandling görs för att fullgöra avtalet mellan dig och oss (Artikel 6.1 b GDPR).  Ifall supportärendet har koppling till vård eller behandling av Tjänstedata sker behandlingen med stöd av vårdgivarens rätt att behandla personuppgifter i samband med administration av vård (Artikel 9.2 h GDPR och patientdatalagen).

2.6
Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av Tjänsterna
Geras Solutions kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra Tjänsterna. Minnesmottagningen behandlar såsom vårdgivare även dina personuppgifter som en del av det kvalitetsstärkande arbete som en vårdgivare behöver bedriva. Behandling av personuppgifter för ovan ändamål sker med stöd av avtal (Artikel 6.1 b GDPR och Artikel 6.1 f GDPR och patientdatalagen)

2.7 För att fullgöra rättsliga förpliktelser
Utöver vad som står ovan kan vi komma att behandla alla typer av personuppgifter som vi angett ovan och lämna över dessa om det krävs för att uppfylla skyldigheter enligt lagar, myndighetsbeslut och domar (Artikel 6.1 c GDPR).

3. Tillhandahållande av dina
personuppgifter till andra

3.1 Leverantörer
I syfte att tillhandahålla dig Tjänsterna använder vi oss av ett antal externa leverantörer som då kan behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och utifrån ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss. 

3.2 Andra vårdgivare
I de fall där Användaren använder plattformen i kontakt med andra vårdgivare, kan vi med stöd av ditt samtycke lämna ut personuppgifter  kopplat till din hälsa, till dem. Denna utlämning gör Geras Solutions såsom personuppgiftsbiträde. För med information kring denna behandling hänvisas du till din vårdgivares integritetspolicy

4. Lagring

4.1 Personuppgifter som vi behandlar, oavsett ändamål, förvaras så länge det är nödvändigt i enlighet med GDPR. 

4.2 Som vårdgivare har Minnesmottagningen en skyldighet att spara patientjournaler under minst 10 år enligt patientdatalagen. 

4.3 Ifall någon behandling sker med stöd av sitt samtycke raderar vi dina personuppgifter om du återkallar ditt samtycke, i den mån det är möjlig. 

5. Överföring till tredje land

5.1 Personuppgifter behandlas främst inom EU/EES och hälsouppgifter lagras alltid inom EU/EES. I begränsade fall kan Geras Solutions komma att föra över dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. All sådan överföring sker i enlighet med GDPR.

6. Säkerhet

6.1 Vi har vidtagit omfattande säkerhetsåtgärder för att tillse att dina personuppgifter skyddas mot  obehörig åtkomst. Ifall det inträffar en incident som påverkar dina personuppgifter på ett betydande sätt kommer vi alltid att kontakta dig för att informera dig om vad som skett, vilka åtgärder som vi har vidtagit och beskriva personuppgiftsincidentens effekt. 

7. Dina rättigheter

7.1 I det här avsnittet har vi sammanfattat de rättigheter som du som Användare har rätt till enligt GDPR.

7.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt GDPR är:

(a) Rätten att bli informerad: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, i vilket syfte och om sådana personuppgifter överförs till tredje land. Du har också rätt att få information om vilka tredje parter som mottagit dina personuppgifter för att vi ska tillhandahålla dig Tjänsterna.

(b) Rätt att återkalla samtycken: Du kan återkalla samtycken du lämnat till Geras Solutions avseende behandling av personuppgifter som grundas på ditt samtycke. 

(c) Rätten till rättelse: Du kan begära att vi ska rätta felaktiga uppgifter om dig. 

(d) Rätten att bli glömd: Användarna har rätt att begära att uppgifterna raderas. Här ber vi dig notera att en vårdgivare har vissa skyldigheter när det gäller personuppgifter kopplat till din patientjournal.

(e) Rätten att invända mot behandling av personuppgifter.

(f) Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att få dina personuppgifter i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna föra över dem till annan part.

(g) Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten för det fall du anser att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och ej uppfyller de krav som finns. På IMY:s hemsida (www.imy.se) hittar du deras kontaktuppgifter.

8. Kontakta oss

8.1 Om du har frågor eller vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs ovan är du alltid varmtvälkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår på våra webbplatser www.gerassolutions.comoch
www.minnesmottagningen.seeller genom att mailaadmin@gerassolutions.com. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud så når du honom på mailadressen ovan. 

Du kan också använda kontaktuppgifterna nedan: Geras Solutions, org.nr: 559025-3828, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm.

9. Ändringar

9.1 Denna Integritetspolicy kan uppdateras från en tid till en annan genom att en ny version publiceras på våra webbplatser. Ifall vi gör väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig i förväg och ge dig en chans att granska. Ifall du inte godkänner ändringarna kan du inte fortsätta använda våra Tjänster.
Denna Integritetspolicy uppdaterades senast 2022-07-21
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.