Forskning och evidens

Geras Solutions och vår applikation Minnesmottagningen, lägger stor vikt vid klinisk validitet och evidens. Vissa delar, som det kognitiva testet, har testats kliniskt i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Plattformen tillhandahåller även flera andra delar som är viktiga vid utredning av kognitiv sjukdom eller demens. Nedan finner du sammanfattningar och mer information om klinisk evidens och relevanta publikationer.

Geras Solutions Cognitive Test (GSCT)
GSCT är baserat på etablerade validerade kognitiva testerfrågor som återfinns i Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Effekten av digitalisering och vidareutveckling av kognitiva testbatterier har beforskats på både friska kontroll grupper för normativ data så väl som på patienter som utreds för misstänkt kognitiv sjukdom / demenssjukdom.
GERAS Proof of Concept Studie med Karolinska Insitutet och Karolinska Universitetssjukhuset
Geras Solutions Kognitiva Test (GSKT) och validitet utvärderades i denna studie som är gjord i samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. För att utröna testets exakthet jämfördes det med Montreal Cognitive Assessment (MoCA). I studien ingick 106 personer som blivit remitterade till Kognitiva Mottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna på grund av minnesproblem. I sin helhet presterade (GSKT) bra i sin diagnostiska förmåga när det testades på urvalsgruppen och var likvärdig MoCA i sin exakthet. Rapporten visar att Geras Solutions kan vara ett gångbart screening instrument av mild kognitiv svikt och demens.
LÄS MER
Geras Solutions kognitiva test för att bedöma kognitiv funktionsnedsättning: Normativ data från en befolkningsbaserad kohort
Geras Solutions Kognitiva Test (GSCT ) har utvärderats i en normativ studie i samarbete med Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus. Studien inkluderade 144 friska testpersoner från en populationsbaserad kohort.  Studien har genererat information om hur kognitivt intakta individer presterar på testet samt identifierat att hög utbildningsnivå påverkar testresultatet men däremot inte kön.  Vidare visade studien även att GSCT uppvisar god ”test-retest” reliabilitet vid testning på mottagning så väl som i hemmet, vilket ytterligare stärker verktygets validitet.
LÄS MER
Populationsbaserade data för Geras Solutions kognitiva test: kognitivt friska deltagares erfarenhet
En kvalitativ studiedesign användes för att undersöka erfarenheten hos 132 deltagare som genomförde den kognitiva testen både på klinik och hemma. Efter testet svarade deltagarna på en kort enkät om sina erfarenheter av den digitala kognitiva testen. Fria textkommentarer analyserades med systematisk textkondensation. Deltagarna uppskattade möjligheten att genomföra en kognitiv test i digital form från sin egen valda plats och tid och skattade upplevelsen av det digitala kognitiva testet högt. Deltagarna uttryckte att de kände sig mer avslappnade när de fick sitta och genomföra testet själva.
LÄS MER
Högskolan Väst utvärderar upplevelser från vårdpersonal vid implementering av Geras-verktyg bedömning av kognitiv svikt  
Högskolan Väst har publicerad en kvalitativ studie där ämnesexperter samt vårdpersonal som använt Geras Solutions intervjuats om deras upplevelse av det digitala verktyget. Både vårdpersonalen och expertgruppen uttalar sig starkt positivt om verktyget och ser multipla fördelar med Geras kognitiva test för screening av kognitiv nedsättning. Verktyget upplevdes bland annat som tidseffektivt, resurssparande och bidrog till att förbättra diagnostiken, särskilt vid komplicerade fall.
LÄS MER
Screening av andra relevanta tillstånd
Geras Solutions tillhandahåller även screeningverktyg för depression, ADHD, utmattningssyndrom och alkoholism. För detta används de validerade ramverken AUDIT-C, ASRS, KEDS och PHQ-9. Här finner ni publikationerna som beskriver evidensen för dessa ramverk.
The AUDIT alcohol consumption questions (AUDIT-C): an effective brief screening test for problem drinking. Ambulatory Care Quality Improvement Project (ACQUIP). Alcohol Use Disorders Identification Test
LÄS MER
Validity of pilot Adult ADHD Self- Report Scale (ASRS) to Rate Adult ADHD symptoms
LÄS MER
Validation of Karolinska Exhaustion Scale:psychometric properties of a measure of exhaustionsyndrome
LÄS MER
The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure
LÄS MER
Neurokognitiv Symtomenkät
Geras Solutions använder sig av The Cognitive Impairment Questionnaire (CIMP-QUEST). Frågeformuläret tillhandahåller information om kognitiv försämring och symtomatologi gällande hjärnregioner hos patienter med mild kognitiv svikt och mild demens. Detta instrument är baserat på information inhämtad från nyckelpersoner och ämnar att identifiera symtom relaterat till olika kognitiva sjukdomar och demens. Pålitligheten och valideringen av formuläret bedömdes i en studie med 131 patienter med antingen mild kognitiv svikt eller mild demens. Resultatet av studien visar att CIMP-QUEST har hög pålitlighet och validitet.
LÄS MER
Riskreduktionsverktyg baserat på delar av FINGER
I Geras Solutions verktyg finner du ett riskreduktionsverktyg som är baserat på delar av den randomiserade kliniska FINGER-studien (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) som genomfördes under ledning av professor Miia Kivipelto.

FINGER-studien visar att det går att förbättra kognitiva funktioner genom förändringar av ett antal livsstilsfaktorer hos olika riskgrupper. Ett förebyggande riskreducerande arbete har potential att bromsa sjukdomsutvecklingen och ge förutsättningar för ytterligare goda år utan demenssjukdom, menar Miia Kivipelto. Resultaten från den tvååriga studien visade på tydliga förbättringar av kognitionen och man såg även andra positiva effekter i den behandlade gruppen.

Den övergripande kognitionen förbättrades med 25 procent i den behandlade gruppen jämfört med kontrollgruppen. Även den exekutiva förmågan, såsom förmågan att planera, organisera samt hantera flera saker samtidigt, ökade med 83 procent. Hastigheten i processandet av information ökade med hela 150 procent i den behandlade gruppen.
LÄS MER
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.