Parkinsons sjukdom: Symptom, diagnos och behandling

I denna text beskrivs mycket viktig information relaterat till denna komplexa sjukdom, från dess symptom och diagnos till behandlingsalternativ och tips för att hantera vardagen. Syftet är att ge en djupare förståelse för Parkinsons sjukdom och vara till nytta för både patienter och deras anhöriga.

Vad är Parkinsons sjukdom?

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som oftast påverkar personer över 50 år, men det kan även drabba yngre individer. Parkinsons kännetecknas av brist på dopamin i hjärnan, vilket leder till problem med motoriken och rörelseförmågan.

En kort historik om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom fick sitt namn efter den brittiska läkaren James Parkinson, som beskrev sjukdomen för första gången år 1817. Sedan dess har det gjorts enorma framsteg inom forskningen, men det finns fortfarande mycket kvar att upptäcka.

Parkinsons sjukdom är en av de äldsta beskrivna sjukdomarna i medicinsk historia. Trots att den första beskrivningen gjordes av James Parkinson för över 200 år sedan, är det fortfarande mycket som är okänt om sjukdomens exakta orsaker och mekanismer. Forskare över hela världen arbetar ständigt för att hitta nya sätt att behandla och förstå sjukdomen.

Under de senaste åren har forskningen inom Parkinsons sjukdom gjort betydande framsteg. Genom att studera hjärnans funktion och undersöka genetiska faktorer har forskare kunnat få en djupare förståelse för sjukdomens komplexa natur. Detta har öppnat dörrar för nya behandlingsmetoder och terapier som kan förbättra livskvaliteten för personer som lever med Parkinsons sjukdom.

Hur påverkar Parkinsons sjukdom nervsystemet?

Parkinsons sjukdom påverkar främst det centrala nervsystemet och orsakar problem med rörelseförmågan. Detta beror på att sjukdomen leder till förlust av dopaminproducerande celler i hjärnan. Dopamin är en signalsubstans som är viktig för att överföra meddelanden mellan nervcellerna. När det blir brist på dopamin får hjärnan svårt att kontrollera och koordinera rörelserna, vilket leder till de karaktäristiska symptomen hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Utöver motoriska problem kan Parkinsons sjukdom också påverka andra delar av nervsystemet. Vissa patienter kan uppleva kognitiva svårigheter, såsom minnesförlust och svårigheter att koncentrera sig. Andra kan uppleva emotionella förändringar, som depression eller ångest. Det är viktigt att förstå att Parkinsons sjukdom är en komplex sjukdom som kan påverka varje individ på olika sätt.

För att bättre förstå hur Parkinsons sjukdom påverkar nervsystemet fortsätter forskningen att undersöka de underliggande mekanismerna bakom sjukdomen. Genom att studera hjärnans struktur och funktion kan forskare förhoppningsvis hitta nya sätt att behandla och förhindra Parkinsons sjukdom i framtiden.

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem

Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.

Symptom på Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som påverkar rörelse och motoriska funktioner. Symtomen på Parkinsons sjukdom kan variera från person till person och utvecklas gradvis över tid.

Tidiga tecken på sjukdomen

Det kan vara svårt att upptäcka Parkinsons sjukdom i dess tidiga stadier, då symptomen kan vara subtila. Vanliga tidiga tecken inkluderar skakningar eller darrningar i extremiteterna, stelhet i armar och ben, samt problem med att utföra finmotoriska rörelser. Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa tidiga tecken för att kunna få tidig diagnos och behandling.

Utöver motoriska symtom kan Parkinsons sjukdom också påverka icke-motoriska funktioner. Många patienter upplever också kognitiva problem, såsom minnesförlust och svårigheter att koncentrera sig. Depression och ångest är också vanligt förekommande hos personer med Parkinsons sjukdom. Vid kognitiv sjukdom till följd av Parkinson kommer de parkinsonistiska symtomen först och kognitiva försämringen sen.

Progression av symtom

Som sjukdomen fortskrider kan symptomen bli mer uppenbara och påverka vardagen mer betydligt. Patienter kan uppleva svårigheter att gå och balansproblem, vilket ökar risken för fall. Andra vanliga symtom inkluderar nedsatt tal, förändrat ansiktsuttryck och störningar i sömnen. Det är viktigt att förstå att Parkinsons sjukdom påverkar varje individ på olika sätt, och att symptomen kan variera i intensitet och hastighet.

Det finns inget botemedel för Parkinsons sjukdom, men det finns olika behandlingsalternativ som kan hjälpa till att lindra symptomen och förbättra livskvaliteten för patienter. Läkemedel som ökar dopaminproduktionen i hjärnan används ofta för att minska motoriska symptom. Fysioterapi och ergoterapi kan också vara till nytta för att förbättra rörelse och vardagsfunktioner.

Det är viktigt att personer med Parkinsons sjukdom får stöd och förståelse från närstående och vårdgivare. Att leva med Parkinsons sjukdom kan vara utmanande, men med rätt behandling och support kan patienter fortsätta att leva ett meningsfullt och aktivt liv.

Diagnostisering av Parkinsons sjukdom

Att få en korrekt diagnos är en viktig del av att hantera Parkinsons sjukdom. Vanliga symtom inkluderar tremor (skakningar), stelhet, långsamhet i rörelser och balansproblem. För att kunna ställa en diagnos behöver läkare noggrant utvärdera patientens medicinska historia och genomföra olika tester.

Medicinska tester för Parkinsons

Diagnosen Parkinsons sjukdom kan ibland vara utmanande, eftersom det inte finns något specifikt test som kan bekräfta sjukdomen. Istället använder läkare en kombination av patientens medicinska historia, fysiska undersökningar och neurologiska tester för att ställa diagnos.

En viktig del av diagnostiseringen är att utesluta andra möjliga orsaker till symptomen. Det kan också vara nödvändigt med mer avancerade tester som till exempel magnetisk resonanstomografi (MRT) eller positronemissionstomografi (PET) för att få en tydligare bild av hjärnan och utesluta andra neurologiska sjukdomar.

Utöver dessa tester kan läkare också använda sig av blodprov för att undersöka nivåerna av olika ämnen i kroppen. Detta kan ge ytterligare information om patientens tillstånd och hjälpa till att bekräfta diagnosen.

Skillnader mellan Parkinsons och andra neurologiska sjukdomar

Det är viktigt att skilja Parkinsons sjukdom från andra liknande neurologiska sjukdomar, eftersom symptomen kan vara liknande. Till exempel kan en annan vanlig sjukdom som kan förväxlas med Parkinsons vara essentiell tremor. För att göra en korrekt diagnos kan läkare använda sig av specifika kriterier och testning för att utesluta andra tillstånd och fastställa Parkinsons sjukdom.

En viktig skillnad mellan Parkinsons sjukdom och essentiell tremor är att tremor vid Parkinsons vanligtvis är mer uttalad vid vila och förbättras vid rörelse, medan essentiell tremor tenderar att vara mer uttalad vid rörelse.

Andra neurologiska sjukdomar som kan likna Parkinsons inkluderar Lewy body demens och progressiv supranukleär pares. Dessa sjukdomar har också liknande symtom, men skiljer sig i de specifika förändringarna i hjärnan som de orsakar.

Du kan läsa mer om Lewy body demens här.

Genom att noggrant utvärdera patientens symtom, medicinska historia och genomföra olika tester kan läkare göra en korrekt diagnos och skilja Parkinsons sjukdom från andra neurologiska sjukdomar.

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem

Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.

Behandlingsalternativ för Parkinsons sjukdom

När det kommer till behandling av Parkinsons sjukdom finns det olika alternativ att överväga. I detta avsnitt tittar vi på de vanligaste behandlingsmetoderna för att lindra symptomen och förbättra livskvaliteten för patienter med Parkinsons.

Medicinsk behandling och dess effekter

Medicinering är ofta det första steget i att hantera Parkinsons sjukdom. Vanligt föreskrivna läkemedel inkluderar levodopa, dopaminagonister och monoaminoxidashämmare (MAO-B-hämmare). Dessa läkemedel fungerar genom att antingen öka nivåerna av dopamin i hjärnan eller genom att förbättra hjärnans förmåga att använda dopamin mer effektivt. Det är viktigt att komma ihåg att effekten av läkemedelsbehandling kan variera mellan individer och att det kan krävas justeringar av dosering och typ av medicinering över tid.

Utöver de vanliga läkemedlen finns det också andra medicinska behandlingsalternativ som kan övervägas för att hantera Parkinsons sjukdom. En sådan behandling är apomorfin, en dopaminagonist som administreras genom en subkutan injektion. Apomorfin kan användas som en akut behandling för att snabbt lindra motoriska symptom vid "off-perioder" när läkemedelsbehandlingen inte är tillräckligt effektiv.

En annan medicinsk behandlingsmetod som kan vara användbar för vissa patienter är användningen av MAO-B-hämmare i kombination med levodopa. Dessa läkemedel kan hjälpa till att fördröja nedbrytningen av dopamin i hjärnan och därmed förlänga effekten av levodopa-behandlingen.

Kirurgiska ingrepp för Parkinsons

I vissa fall kan kirurgi vara ett alternativ för att hantera Parkinsons sjukdom. Djup hjärnstimulering (DBS) är en vanlig kirurgisk behandling för att lindra svåra motoriska symptom. Under en DBS-operation implanteras elektroder i specifika delar av hjärnan som är ansvariga för rörelsekontroll. Elektroniska impulser skickas sedan från en extern stimulator till hjärnan för att reglera och lindra symptomen. Det är viktigt att notera att kirurgi är en sista utväg och endast rekommenderas för vissa patienter som inte svarar tillräckligt bra på medicinsk behandling.

En annan kirurgisk behandlingsmetod som kan övervägas är pallidotomi. Pallidotomi innebär att man avlägsnar eller förstör en liten del av hjärnan, närmare bestämt globus pallidus, för att minska de oönskade motoriska symptomen. Denna typ av kirurgi kan vara effektiv för att minska tremor och stelhet hos vissa patienter.

Det är viktigt att komma ihåg att kirurgiska ingrepp för Parkinsons sjukdom är komplexa och inte lämpliga för alla patienter. En noggrann utvärdering av patientens tillstånd och symtom görs innan man överväger kirurgi som behandlingsalternativ.

Att leva med Parkinsons sjukdom

Det är viktigt att komma ihåg att Parkinsons är en kronisk sjukdom, men det betyder inte att du måste låta det hindra dig från att leva ett meningsfullt och nöjaktigt liv.

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som påverkar rörelse och muskelkontroll. Det är vanligt att personer med Parkinsons upplever symtom som tremor (skakningar), stelhet och rörelsehinder. Men det är också viktigt att förstå att Parkinsons sjukdom kan påverka människor på olika sätt, och symtomen kan variera från person till person.

En viktig del av att leva väl med Parkinsons sjukdom är att hantera dagliga aktiviteter på ett sätt som fungerar för dig. Att upprätthålla en aktiv och hälsosam livsstil kan ha en positiv effekt på sjukdomen. Regelbunden motion och fysisk aktivitet kan bidra till att förbättra muskelstyrkan, balansen och rörligheten. Fysioterapi och ergoterapi kan också vara användbara för att hjälpa patienter att hantera vardagliga aktiviteter, såsom att klä sig eller äta.

Utöver att hantera de fysiska aspekterna av sjukdomen är det också viktigt att ha stöd och gemenskap när man lever med Parkinsons sjukdom. Det finns olika stödgrupper och organisationer som erbjuder råd, information och resurser för både patienter och anhöriga. Dessa grupper kan vara en värdefull källa till stöd, förståelse och gemenskap för alla som är berörda av Parkinsons sjukdom.

Att leva med Parkinsons sjukdom kan vara utmanande, men det är viktigt att komma ihåg att det finns hjälp och stöd tillgängligt som är både möjligt och viktigt. Genom att engagera sig i stödgrupper och dra nytta av resurserna som finns tillgängliga kan man få den support och kunskap som behövs för att hantera sjukdomen på bästa sätt.

Avslutningsvis hoppas vi att denna artikel har gett dig en omfattande överblick och förståelse för Parkinsons sjukdom. Det är viktigt att komma ihåg att varje individs upplevelse av sjukdomen är unik, och vi uppmuntrar dig att söka ytterligare information och stöd från medicinska experter och stödgrupper. Genom kunskap och rätt stöd kan du fortsätta att leva livet på bästa sätt trots utmaningarna med Parkinsons sjukdom.

Johan Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Granskad av:  Johan  Sundelöf, Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin
Uppdaterad: 4 december, 2023
Publicerad: 15 december, 2020

Vad är demenssjukdom?Hur vanligt är det med demenssjukdom?Hjärnans sjukdomarAlzheimers sjukdomVaskulär demenssjukdomLewybodydemensPannlobsdemens / Frontotemporal demenssjukdomParkinsons sjukdomAlkoholorsakad demensjukdom och Wernicke-Korsakoffs syndromNormaltryckshydrocefalus (iNPH)Sällsynta demenssjukdomarÄrftlighet

Hjärnans sjukdomar

Alzheimers sjukdom

Vaskulär demenssjukdom

Lewybodydemens

Frontotemporal demenssjukdom

Parkinsons sjukdom

Alkoholorsakad demensjukdom och Wernicke-Korsakoffs syndrom

Normaltryckshydrocefalus (iNPH)

Sällsynta demenssjukdomar

Ärftlighet

Behandling

Vi hjälper dig som upplever minnesproblem
Med stor erfarenhet av att hjälpa individer med oro för kognitiva sjukdomar erbjuder vi digital utredning. Du får träffa en specialist direkt - enkelt hemifrån i lugn och ro.
Patientavgift 300 kr - Frikort gäller.
Inkluderar testning och samtliga videomöten med sjuksköterka och läkare. Patienter under 50 år hänvisas till vårdcentral.
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.